Privacy

Privacy statement

Privacybeleid

Privacy voorwaarden

Privacy verklaring

Wij begrijpen dat uw vertrouwen in ons het belangrijkste kapitaal is van vdssolutions.be BVBA (hierna genoemd “vdssolutions.be”, “wij” of “ons”). Uw privacy is dan ook van essentieel belang voor ons. Deze privacy verklaring (hierna genoemd “privacy verklaring”) is onder meer van toepassing op (i) onze website https://www.vdssolutions.be (hierna genoemd de “Website”) en (ii) alle (commerciële) relaties tussen vdssolutions.be en haar klanten, prospecten en business partners.

Vdssolutions.be wil benadrukken dat zij ten allen tijde tracht te handelen in overeenstemming met (i) de Belgische Privacywet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, (ii) de EU Verordening van 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG en (iii) alle huidige en toekomstige Belgische wetgeving met betrekking tot de implementatie van deze EU Verordening. Deze privacy verklaring bevat onder meer informatie over de persoonsgegevens die vdssolutions.be verzamelt, alsook over de wijze waarop vdssolutions.be deze persoonsgegevens gebruikt en verwerkt.

Het bezoeken van de website, het beroep doen op onze diensten, het inschrijven op de nieuwsbrief, alsook enige communicatie met vdssolutions.be impliceert uw uitdrukkelijke goedkeuring (door middel van mededeling van uw persoonsgegevens of opt-in) van de privacy verklaring en aldus van de manier waarop wij uw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en verwerken.

Gelieve deze privacy verklaring te lezen in samenhang met de cookie policy van Vdssolutions.be.

Soorten persoonsgegevens

Vdssolutions.be kan volgende persoonsgegevens verzamelen en verwerken:

 • Naam
 • Voornaam
 • Woonadres
 • Bedrijfsnaam
 • Bedrijfsadres
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer (vast/gsm)
 • Functie binnen de onderneming
 • Facturatieadres
 • Rekeningnummer
 • Bankcode
 • Alle andere persoonsgegevens vrijwillig overgedragen aan Vdssolutions.be (bv. tijdens correspondentie)

Vdssolutions.be verzamelt tevens automatisch anonieme informatie betreffende het gebruik dat u maakt van de website. Zo zal Vdssolutions.be, bijvoorbeeld, automatisch loggen welke onderdelen u bezoekt van de website, van welke webbrowser u gebruik maakt, welke website u bezocht wanneer u toegang kreeg tot de website. Wij kunnen u niet identificeren op grond van deze gegevens, maar het laat Vdssolutions.be toe om statistieken op te maken betreffende het gebruik van de website.

Wijze van verzameling persoonsgegevens

Deze persoonsgegevens worden verzameld bij resp. in kader van:

 • Een samenwerking met Vdssolutions.be
 • Bezoek van de Website
 • Het gebruik dat u maakt van de diensten van Vdssolutions.be
 • Het inschrijven voor de nieuwsbrief (al dan niet via de Website)
 • Correspondentie met en uitgaande van Vdssolutions.be
 • Het opvragen van een offerte
 • Het uitwisselen van business cards

De door Vdssolutions.be verzamelde persoonsgegevens worden aldus uitdrukkelijk en vrijwillig door u verstrekt.

Gebruik persoonsgegevens

Vdssolutions.be kan gebruik maken van uw persoonsgegevens voor:

 • De opmaak van een offerte (en het versturen ervan)
 • Follow-up na een meeting dan wel van de overeenkomst
 • De uitvoering van de overeenkomst
 • Het leveren van support
 • Het beantwoorden van vragen (al dan niet gesteld via contactformulier)
 • Het verzenden van gerichte marketing en reclame, updates en promotionele aanbiedingen op grond van uw communicatievoorkeur en na uw goedkeuring hiervoor te hebben ontvangen
 • Het verzenden van facturen en de invordering van betalingen
 • Het optimaliseren van de kwaliteit, het beheer en de inhoud van de Website
 • Het opstellen van statistieken
 • Het uitvoeren van klantentevredenheidsonderzoeken, -enquêtes en andere marktonderzoeken

Openbaarmaking persoonsgegevens aan derden

Vdssolutions.be zal uw persoonsgegevens niet openbaar maken aan derden, tenzij wanneer zij beroep doet op derden in kader van het verlenen van de diensten van Vdssolutions.be en de optimalisering daarvan (bv. zoals maar niet beperkt tot het verwerken van betalingen en het beroep dat Vdssolutions.be doet op onder meer een fotograaf, vertaalbureau). Indien het noodzakelijk is dat Vdssolutions.be voor het verlenen van haar diensten uw persoonsgegevens openbaar maakt aan voornoemde derden, is de betreffende derde partij verplicht om uw persoonsgegevens te gebruiken in overeenstemming met de bepalingen van deze privacy verklaring.

Onverminderd het voorgaande, is het evenwel mogelijk dat Tripeld uw persoonsgegevens openbaar maakt:

 • Aan de bevoegde autoriteiten (i) wanneer Vdssolutions.be hiertoe verplicht is op grond van de wet of in het kader van een gerechtelijke of een toekomstige gerechtelijke procedure en (ii) ter vrijwaring en verdediging van onze rechten;
 • Wanneer Vdssolutions.be of nagenoeg al haar activa wordt overgenomen door een derde partij, in welk geval uw persoonsgegevens –  dewelke Vdssolutions.be heeft verzameld – een van de overgedragen activa zal zijn;

In alle overige gevallen zal Vdssolutions.be uw persoonsgegevens niet verkopen, verhuren of doorgeven aan derde partijen, tenzij wanneer zij (i) hiervoor uw toestemming heeft bekomen en (ii) met de betreffende derde partij een dataverwerkingsovereenkomst heeft afgesloten, dewelke de nodige garanties bevat betreffende confidentialiteit en privacy conformiteit van uw persoonsgegevens.

Opslag persoonsgegevens

Tenzij wanneer een langere bewaartermijn vereist of gerechtvaardigd is (i) door de wet of (ii) door de naleving van een andere wettelijke verplichting, bewaart Vdssolutions.be uw persoonsgegevens slechts gedurende de periode die noodzakelijk is voor het behalen en het vervullen van de doelen, zoals beschreven in de privacy verklaring onder ‘gebruik persoonsgegevens’.

Uw privacy rechten

Wanneer u beroep wenst te doen op uw privacy rechten, zoals hieronder bepaald, gelieve dan contact op te nemen met website@vdssolutions.be of het formulier voor de uitoefening van uw privacy rechten in te vullen en aan Vdssolutions.be te bezorgen via e-mail of ter post:

 • Recht op toegang tot de persoonsgegevens die Vdssolutions.be mogelijks over u beschikt;
 • Recht op rectificatie en het vervolledigen of updaten van uw persoonsgegevens;
 • Recht op schrapping van uw persoonsgegevens (‘right to be forgotten’);
 • Recht op een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens;
 • Recht van bezwaar/verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

U kan deze rechten in principe kosteloos uitoefenen via bovenvermeld formulier.

Indien u geen nieuwsbrieven of informatie over onze diensten meer wilt ontvangen, kunt u zich op elk moment uitschrijven door te klikken op de knop “uitschrijven”, zoals onderaan voorzien in elke e-mail van Vdssolutions.be.

Beveiliging persoonsgegevens

Vdssolutions.be verbindt er zich toe om redelijke, fysieke, technologische en organisatorische voorzorgsmaatregelen te nemen met het oog op het voorkomen van (i) ongeoorloofde toegang tot uw persoonsgegevens, alsook (ii) verlies, misbruik of wijziging van uw persoonsgegevens.

Tripeld zal alle persoonsgegevens, dewelke zij heeft verzameld, bewaren in de cloud (met datacenter(s) binnen de EU).

Niettegenstaande het veiligheidsbeleid van Vdssolutions.be, de controles die zij uitvoert en de handelingen die zij stelt in dit kader, kan een onfeilbaar niveau van veiligheid niet worden gegarandeerd. Geen enkele methode van overdracht of doorgifte via het internet noch enige methode van elektronische opslag is 100% veilig, zodoende kan Vdssolutions.be in dit kader geen absolute veiligheid garanderen.

Grensoverschrijdende verwerking van persoongegevens

Elke overdracht van persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte (EER) aan een bestemmeling die zijn woonplaats of zetel heeft in een land dat niet onder een adequaatheidsbesluit valt, uitgevaardigd door de Europese Commissie, zal worden beheerst door bepalingen van een data transfer agreement, dewelke (i) de standaard contractuele clausules, zoals bepaald in de ‘Beslissing van de Europese Commissie van 5 februari 2010 (Decision 2010/87/EC)’, of (ii) enig ander mechanisme op grond van de privacy wetgeving of enige andere regelgeving betreffende de verwerking van persoonsgegevens zal bevatten.

Update privacy verklaring

Vdssolutions.be is gerechtigd om deze privacy verklaring te updaten door een nieuwe versie te plaatsen op de website. Het is dit kader ten zeerste aangewezen om regelmatig de website en de betreffende pagina waarop de privacy verklaring wordt weergegeven, te raadplegen om zeker te zijn dat u kennis hebt van enige wijzigingen. De datum van de laatste wijziging zal aangeduid worden op de website en/of de privacy verklaring.

Andere websites

De Website kan mogelijks hyperlinks bevatten naar andere websites. In geen geval is Tripeld verantwoordelijk voor het privacy beleid of de privacy praktijken van enige derde partij.

Contacteer Vdssolutions.be

Indien u vragen heeft over de privacy verklaring of over de wijze waarop Vdssolutions.be uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt of verwerkt, gelieve ons te contacteren:

 • Via e-mail: sven@vdssolutions.be, of;
 • Via de post: Vdssolutions.be BVBA, Bierboomstraat 11, 8902 Hollebeke, België

Indien u ontevreden bent omtrent de manier waarop Vdssolutions.be deze vragen of opmerkingen heeft behandeld of wanneer u enige klachten heeft over de manier waarop Vdssolutions.be uw gegevens verzamelt, gebruikt of verwerkt, kan u een klacht indienen bij de Privacy Commissie.

Eigenlijk weet je pas echt hoe belangrijk een black box is als je met een virus of falen van de computer wordt geconfronteerd.
Een dagelijkse en automatische back-up vermijdt dat er in probleemsituaties kostbare gegevens verloren gaan.

Gecombineerd met een vlotte interventie door VDS Solutions betekent dit dat de continuïteit van de werking van ons kantoor nooit in het gedrang komt, zelfs niet wanneer wij –zoals onlangs gebeurde- met een zwaar virus geconfronteerd zijn geweest.”

Christine Onraet - Advocatenkantoor Onraet & Verfaille

Het verspreiden van virussen per mail is op vandaag een echte plaag. Als boekhoudkantoor ontvangen we enorm veel mailverkeer, waardoor het risico heel acuut aanwezig is. Een goede bescherming en back-up is zeker geen overbodige luxe. Met de BlackBox van Vds Solutions beschikken we niet enkel  over een betrouwbaar systeem maar ook over een snelle en vlotte service wanneer het toch eens fout loopt.

Gregory Cousin, Gevimar

Het is van het allergrootste belang dat we een betrouwbaar backup systeem hebben. Als er een technisch probleem is, wordt het voor ons onmogelijk om nog verder reservaties aan te nemen. In het verleden heeft de BlackBox de schade tot een absoluut minimum beperkt en waren we dezelfde dag al opnieuw aan het werk. Vds Solutions staat voor goede service en degelijke kwaliteit.

Natasja Feliers, Ariane Hotel

VDS solutions zorgt voor uw omgeving

Wij verzorgen uw IT-omgeving van A tot Z.  We zorgen voor een performante, veilige omgeving, waarin u op een eenvoudige manier kan samenwerken.  Bovendien kan u met onze uitstekende backup service op beide oren slapen.

Beveiliging

Herstelling

Support

Backup

Monitor

 

Hoe kunnen we u helpen?

.

15 + 8 =

Locatie

Bierboomstraat 11
8902 Hollebeke

Openingsuren

MAANDAG-VRIJDAG:
VM: 8:30u - 12u
NM: op afspraak

ZATERDAG:
Op afspraak

Contacteer ons

+32 (0) 57 36 49 84
info@vdssolutions.eu